با سلامی  به گرمی افتاب:

زندگی عین سفر است . و سفر خود زندگی است .برای شناختن جهان پیرامون خود باید دل کند ورفت  تاتجربه کرد. باید همچون عقاب تیز پرواز بال گشود و پرواز کرد . نباید بهراسید . هراسیدن همچون موجودات ترسو به هیچ دردی نمی خورد باید مثل عقاب به پرواز درایید و جاهای ناشناخته و نادیده را با چشم دید و با دل لمس کرد . نباید همچون عنکبوت در لاک خود فرو رفت و به جز تارهای از پیش بافته اش دنیای  دیگری را ندید . باید  رفت و سفر کرد . .اینجا جایی است برای به اشتراک گذاشتن ان تجربیات سفر و باید سفر را از ایران اغاز کرد تا زیبایی های  دنیای پیرامون خود را بهتر درک وقیاس نمود. این وبلاگ را متعلق به خودتان بدانید و نظر و پیشهاد را از یاد نبرید . امروز می خواهم بقیه داستان سفر نامه ام را اغاز کنم . دنباله سفر به بلغارستان استان ساحلی وارنا پس دنباله سفرنامه:


ادامه مطلب ...