زندگی عین سفر است و سفرر خود زندگی است .برای شناختن جهان پیرامون خود باید دل کند و رفت تا تجربه کرد اینجا جایی است برای به اشتراک گذاشتن ان تجربیات سفر وباید سفر را از ایران اغاز کرد تا زیباییهای جهان هستی پیرامون خود را بهتر درک وقیاس کنیم . باید همچون عقاب تیز پرواز پر بگشایید و  با چشمان خود جهان پیرامون خود را بهتر درک کنید و بدانید این جهان هستی بخش از نظم و قواعد خاصی پیروی می کند . پس درود براین جهان هستی بخش.

دوستان مهربانم از اینکه خلاف وعده در پستم به وجود امد عذر خواهم . دلایل بی شماری باعث این تاخیر گردید که بد نیست تا حدودی به ان بپردازم و سپس وارد سفر نامه گردم .

من به اتفاق یکی از دوستان قرار گذاشتیم که در دیماه 1390 یعنی سال گذشته به مالزی برویم . چرا دیماه سفر را اغاز نمودم . به خاطر اینکه در فصل زمستان مسافرت به کشورهای اسیای جنوب شرقی  فصل مناسبی است


ادامه مطلب ...