چندروز پیش خبرگزاری های داخلی خبر به چنگ انداختن یک پرنده (هواپیما)بدون سر نشین را در خاک ایران اعلام کردند . همه از این پیروزی خوشحال شدیم . که هواپیمای جاسوسی امریکا را توانستیم با تکنولوژی پیشرفته خودمان به زمین هدایت کنیم . خوشحال بودیم . این هواپیما اولین واخرین هواپیمای امریکایی است . ولی بعد از چند مدت فهمیدم زهی خیال باطل . این کشور به اصطلاح جهان خوار بیش از 50 مدل از انواع هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته را در اختیار دارد . که در اسمانهای جهان سوم در حال شناسایی و پروازند  . که من به خاطر اینکه سرعت وبم پایین نیاید لذا هر هفته تعداد 5 مدل از این هواپیماهارا در وپم میگذارم . حال شما نظر دهید . گرفتن 1 عدد از این پرنده ها تاثیری در پرواز دیگر هواپیماهای جاسوسی خواهد گذاشت یا خیر متشکرم .