در مورخه 1391/3/30پست جدید به عنوان قسمت اول سفر به بلقارستان اغاز می شود